Skip to content

I wrote;

Ruko jara, Sabar karo... Bistarai rakhxu